Podmínky použití

Vítejte na stránkách YSoft be3D Academy . Internetové stránky na doméně be3dacademy.ysoft.com (dále jen „Internetové stránky“ provozuje společnost Y Soft Corporation, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8045, IČO 26197740, sídlem Technická 2948/13, Královo Pole, 616 00 Brno (dále jen „Provozovatel, my“).

1.    O projektu. 

YSoft be3D Academy je neveřejný výukový a vzdělávací portál zaměřený na propagaci 3D tisku a jeho využití ve výuce. Cílovou skupinou uživatelů jsou učitelé působící ve vzdělávacích zařízeních, která mají potenciál při výuce efektivně využít technologii 3D tisku ve spojení s produkty Provozovatele. Vstup na Internetové stránky je umožněn pouze pozvaným uživatelům po zadání přístupových údajů.

2.    Povolené užití Internetových stránek.

Přístup na Internetové stránky je podmíněn zadáním správných přístupových údajů. Přístupové údaje jsou poskytnuty konkrétnímu uživateli. Využití Internetových stránek je umožněno k soukromým studijním potřebám uživatele a využití obsahu Internetových stránek ve výuce způsobem dále upraveným v těchto podmínkách.

3.    Zakázané užití Internetových stránek.

Souhlasíte s tím, že nebudete sdílet přístupové údaje s třetími osobami. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Internetové stránky, zejména pak jakékoli materiály či služby, které můžete získat jejich užitím, způsobem, který právní předpisy zakazují a/nebo je způsobilý přivodit újmu jiným osobám. Je zakázáno používat Internetové stránky v rozporu s těmito podmínkami použití. Pokud zjistíme, že používáte Internetové stránky a jejich obsah v rozporu s těmito podmínkami použití, můžeme Vám zrušit přístup.

4.    Autorská práva.

Veškerý obsah zveřejněný na Internetových stránkách, zejména texty, obrazový materiál, soubory modelů a další, je chráněn autorským právem provozovatele. Všechna práva vyhrazena.

5.    Povolené užití předmětů autorských práv.

Provozovatel uděluje každému uživateli teritoriálně neomezenou licenci k využití audiovizuálních materiálů, obrazového materiálu, modelů a textů jednotlivých lekcí (dále jen „Výukové materiály“) pro vzdělávací účely. Tato licence zahrnuje užití, rozmnožování a šíření mezi studenty v rámci vlastní pedagogické činnosti uživatele. Udělení licence je podmíněno užitím výukových materiálů ve spojení s 3D tiskárnami vyrobenými Provozovatelem. Licence zejména nezahrnuje právo sdílet výukové materiály ostatním učitelům a jiným třetím osobám (Vašim kolegům na doporučení rádi zašleme pozvánku) a užívat výukové materiály ve spojení s 3D tiskárnami jiných výrobců bez předchozího souhlasu Provozovatele (který Vám po posouzení žádosti v odůvodněných případech rádi udělíme, zejména, pokud vaše škola využíva mix našich a jiných 3D tiskáren). Licence je udělena ne neomezenou dobu,  Provozovatel je oprávněn licenci kdykoliv s okamžitou platností zrušit uveřejněním oznámení na Internetových stránkách.

6.    Uživatelský obsah.

Jakékoliv materiály, informace a obsah komunikace umístěný uživatelem na Internetové stránky (dále jen „Uživatelský obsah“) je považován za veřejný a uživatel umístěním Uživatelského obsahu uděluje v maximálním možném rozsahu Poskytovateli právo Uživatelský obsah a všechny v něm obsažené prvky (obrázky, text, jiná data atd.) užít pro jakékoliv komerční i nekomerční účely dle vlastního uvážení.

7.    Vyloučení odpovědnosti.

V rozsahu přípustném platným právním řádem neneseme odpovědnost za újmu, zejména pak, nikoliv však výlučně, za škodu a ušlý zisk, které mohou vzniknout, ať přímo nebo nepřímo, v souvislosti s přístupem k Internetovým Stránkám nebo s jejich užitím nebo v souvislosti s jejich obsahem nebo údaji na nich zveřejněnými. Neneseme odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné informace, ať už byly vytvořeny uživateli Internetových stránek, námi nebo způsobeny technickým vybavením či softwarovou aplikací spojenou s Internetovými stránkami nebo lidskou chybou, k níž může dojít při zpracování dat vkládaných na Internetové Stránky. Neodpovídáme za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou jste utrpěli, a která mohla být způsobena Vaším používáním nebo pokusem o použití Internetových stránek nebo jakéhokoliv obsahu na nich zveřejněného.
 


Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů


Dbáme o ochranu Vašich osobních údajů. Toto prohlášení popisuje, jak chráníme vaše soukromí a jak zpracováváme vaše osobní údaje, když používáte Internetové stránky. Obsahuje rovněž informace o vašich právech ohledně zpracování vašich osobních údajů.

1.    Správce osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Y Soft Corporation, a.s. s registrovaným sídlem na adrese Technická 2948/13, 616 00, Brno, Česká republika, IČO: 26197740, zaregistrovaná v obchodním rejstříku spravovaném Krajským soudem v Brně, část B, vložka 8045.

2.    Účel zpracování.
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám umožnili používání Internetových stránek.

3.    Způsoby zpracování.

Zpracování provádíme v elektronické podobě našimi IT systémy.

4.    Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Na základě platné právní úpravy na ochranu osobních údajů máte ve vztahu ke zpracování svých osobních údajů následující práva:

•    právo na přístup ke svým osobním údajům;
•    právo na opravu svých osobních údajů;
•    právo odmítnout zpracování svých osobních údajů;
•    právo požádat o nápravu situace konfliktu se zákonem, např. pozastavením zpracování, opravou, doplněním nebo odstraněním vašich osobních údajů;
•    právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, a
•    právo na smazání vašich osobních údajů a právo na omezení zpracování vašich osobních údajů na základě podmínek uvedených v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

Svá práva můžete uplatnit například prostřednictvím adresy dpo@ysoft.com.

5.    Doba zpracování.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Vašeho přístupu na Internetové stránky. Váš přístup můžete kdykoliv zrušit zasláním emailu na marketing@ysoft.com.

6.    Kategorie zpracovávaných osobních údajů.

Zpracováváme Vaše přihlašovací údaje vyžadované k přístupu na Internetové stránky a jakékoliv další osobní údaje poskytnuté v souvislosti se získáním přihlašovacích údajů.

7.    Automaticky shromažďované informace.

Shromažďujeme informace o vaší návštěvě Internetových stránek, včetně toho, které stránky navštívíte, kolik se přenese bytů, na které odkazy kliknete, jaké materiály si zobrazíte apod. Tyto informace kombinujeme s vašimi osobními údaji, abychom získali kombinované informace v souladu s tímto Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů. Shromažďujeme rovněž určité standardní informace, které váš prohlížeč odesílá navštíveným stránkám, jako je vaše IP adresa, typ a funkce vašeho prohlížeče, nastavený jazyk, váš operační systém, datum a čas vašeho přístupu na stránku a adresa webové stránky ze které jste k nám přišli. Tyto standardní informace nekombinujeme s vašimi osobními údaji.

8.    Zpracovatelé.

Pro některé naše IT služby a infrastruktury využíváme externí dodavatele. V případě potřeby mohou být vaše osobní údaje poskytnuty našim dodavatelům, kteří jednají jako zpracovatelé osobních údajů. Přebíráme plnou zodpovědnost v souladu s platnými předpisy pro zpracování osobních údajů za zajištění stejné ochrany vašich osobních údajů i v případě jejich zpracování třetími stranami.

9.    Cookie.

Cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se ukládají na váš pevný disk nebo do paměti prohlížeče při návštěvě našich webových stránek. Můžete být požádáni o souhlas s používáním souborů cookie, jak to bylo popsáno v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím proužku, který se zobrazí po té, co navštívíte naše stránky. Můžete změnit nastavení prohlížeče tak, že nebude umožňovat ukládání souborů cookie. Rovněž můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas změnou nastavení prohlížeče. V závislosti na nastavení je možné, že po zákazu souborů cookie nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek. Používáme následující soubory cookie:

•    Nutné. Nutné soubory cookie nám pomáhají zajistit použitelnost našich webových stránek tím, že umožňují některé základní funkce jako je navigace po stránkách a přístup do zabezpečených oblastí našeho webu. Bez těchto souborů cookie nebudou naše webové stránky správně fungovat.
•    Preferenční. Preferenční soubory cookie umožňují webovým stránkám zapamatovat si informace, které mění vzhled a fungování webových stránek, jako např. preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.
•    Statistické. Statistické soubory cookie pomáhají vlastníkovi webových stránek poznat, jak návštěvníci využívají jeho stránek, prostřednictvím anonymního sběru a vyhodnocování informací.
•    Marketingové. Marketingové soubory cookie se používání ke sledování uživatelů na různých webových stránkách. Marketingové soubory cookie slouží k zobrazování reklamy podle zájmů uživatele.

10.    Změny tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.  Společnost Y Soft může čas od času toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů změnit.