Podmínky použití

Vítejte na stránkách YSoft be3D Academy . Internetové stránky na doméně be3dacademy.ysoft.com (dále jen „Internetové stránky“ provozuje společnost Y Soft Corporation, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8045, IČO 26197740, sídlem Technická 2948/13, Královo Pole, 616 00 Brno (dále jen „Provozovatel, my“).

1.    O projektu. 

YSoft be3D Academy je neveřejný výukový a vzdělávací portál zaměřený na propagaci 3D tisku a jeho využití ve výuce. Cílovou skupinou uživatelů jsou učitelé působící ve vzdělávacích zařízeních, která mají potenciál při výuce efektivně využít technologii 3D tisku ve spojení s produkty Provozovatele. Vstup na Internetové stránky je umožněn pouze pozvaným uživatelům po zadání přístupových údajů.

2.    Povolené užití Internetových stránek.

Přístup na Internetové stránky je podmíněn zadáním správných přístupových údajů. Přístupové údaje jsou poskytnuty konkrétnímu uživateli. Využití Internetových stránek je umožněno k soukromým studijním potřebám uživatele a využití obsahu Internetových stránek ve výuce způsobem dále upraveným v těchto podmínkách.

3.    Zakázané užití Internetových stránek.

Souhlasíte s tím, že nebudete sdílet přístupové údaje s třetími osobami. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Internetové stránky, zejména pak jakékoli materiály či služby, které můžete získat jejich užitím, způsobem, který právní předpisy zakazují a/nebo je způsobilý přivodit újmu jiným osobám. Je zakázáno používat Internetové stránky v rozporu s těmito podmínkami použití. Pokud zjistíme, že používáte Internetové stránky a jejich obsah v rozporu s těmito podmínkami použití, můžeme Vám zrušit přístup.

4.    Autorská práva.

Veškerý obsah zveřejněný na Internetových stránkách, zejména texty, obrazový materiál, soubory modelů a další, je chráněn autorským právem provozovatele. Všechna práva vyhrazena.

5.    Povolené užití předmětů autorských práv.

Provozovatel uděluje každému uživateli teritoriálně neomezenou licenci k využití audiovizuálních materiálů, obrazového materiálu, modelů a textů jednotlivých lekcí (dále jen „Výukové materiály“) pro vzdělávací účely. Tato licence zahrnuje užití, rozmnožování a šíření mezi studenty v rámci vlastní pedagogické činnosti uživatele. Udělení licence je podmíněno užitím výukových materiálů ve spojení s 3D tiskárnami vyrobenými Provozovatelem. Licence zejména nezahrnuje právo sdílet výukové materiály ostatním učitelům a jiným třetím osobám (Vašim kolegům na doporučení rádi zašleme pozvánku) a užívat výukové materiály ve spojení s 3D tiskárnami jiných výrobců bez předchozího souhlasu Provozovatele (který Vám po posouzení žádosti v odůvodněných případech rádi udělíme, zejména, pokud vaše škola využíva mix našich a jiných 3D tiskáren). Licence je udělena ne neomezenou dobu,  Provozovatel je oprávněn licenci kdykoliv s okamžitou platností zrušit uveřejněním oznámení na Internetových stránkách.

6.    Uživatelský obsah.

Jakékoliv materiály, informace a obsah komunikace umístěný uživatelem na Internetové stránky (dále jen „Uživatelský obsah“) je považován za veřejný a uživatel umístěním Uživatelského obsahu uděluje v maximálním možném rozsahu Poskytovateli právo Uživatelský obsah a všechny v něm obsažené prvky (obrázky, text, jiná data atd.) užít pro jakékoliv komerční i nekomerční účely dle vlastního uvážení.

7.    Vyloučení odpovědnosti.

V rozsahu přípustném platným právním řádem neneseme odpovědnost za újmu, zejména pak, nikoliv však výlučně, za škodu a ušlý zisk, které mohou vzniknout, ať přímo nebo nepřímo, v souvislosti s přístupem k Internetovým Stránkám nebo s jejich užitím nebo v souvislosti s jejich obsahem nebo údaji na nich zveřejněnými. Neneseme odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné informace, ať už byly vytvořeny uživateli Internetových stránek, námi nebo způsobeny technickým vybavením či softwarovou aplikací spojenou s Internetovými stránkami nebo lidskou chybou, k níž může dojít při zpracování dat vkládaných na Internetové Stránky. Neodpovídáme za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou jste utrpěli, a která mohla být způsobena Vaším používáním nebo pokusem o použití Internetových stránek nebo jakéhokoliv obsahu na nich zveřejněného.
 


Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů


Dbáme o ochranu Vašich osobních údajů. Toto prohlášení popisuje, jak chráníme vaše soukromí a jak zpracováváme vaše osobní údaje, když používáte Internetové stránky. Obsahuje rovněž informace o vašich právech ohledně zpracování vašich osobních údajů.

1.    Správce osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Y Soft Corporation, a.s. s registrovaným sídlem na adrese Technická 2948/13, 616 00, Brno, Česká republika, IČO: 26197740, zaregistrovaná v obchodním rejstříku spravovaném Krajským soudem v Brně, část B, vložka 8045.

2.    Účel zpracování.
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám umožnili používání Internetových stránek.

3.    Způsoby zpracování.

Zpracování provádíme v elektronické podobě našimi IT systémy.

4.    Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Na základě platné právní úpravy na ochranu osobních údajů máte ve vztahu ke zpracování svých osobních údajů následující práva:

•    právo na přístup ke svým osobním údajům;
•    právo na opravu svých osobních údajů;
•    právo odmítnout zpracování svých osobních údajů;
•    právo požádat o nápravu situace konfliktu se zákonem, např. pozastavením zpracování, opravou, doplněním nebo odstraněním vašich osobních údajů;
•    právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, a
•    právo na smazání vašich osobních údajů a právo na omezení zpracování vašich osobních údajů na základě podmínek uvedených v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

Svá práva můžete uplatnit například prostřednictvím adresy dpo@ysoft.com.

5.    Doba zpracování.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Vašeho přístupu na Internetové stránky. Váš přístup můžete kdykoliv zrušit zasláním emailu na marketing@ysoft.com.

6.    Kategorie zpracovávaných osobních údajů.

Zpracováváme Vaše přihlašovací údaje vyžadované k přístupu na Internetové stránky a jakékoliv další osobní údaje poskytnuté v souvislosti se získáním přihlašovacích údajů.

7.    Automaticky shromažďované informace.

Shromažďujeme informace o vaší návštěvě Internetových stránek, včetně toho, které stránky navštívíte, kolik se přenese bytů, na které odkazy kliknete, jaké materiály si zobrazíte apod. Tyto informace kombinujeme s vašimi osobními údaji, abychom získali kombinované informace v souladu s tímto Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů. Shromažďujeme rovněž určité standardní informace, které váš prohlížeč odesílá navštíveným stránkám, jako je vaše IP adresa, typ a funkce vašeho prohlížeče, nastavený jazyk, váš operační systém, datum a čas vašeho přístupu na stránku a adresa webové stránky ze které jste k nám přišli. Tyto standardní informace nekombinujeme s vašimi osobními údaji.

8.    Zpracovatelé.

Pro některé naše IT služby a infrastruktury využíváme externí dodavatele. V případě potřeby mohou být vaše osobní údaje poskytnuty našim dodavatelům, kteří jednají jako zpracovatelé osobních údajů. Přebíráme plnou zodpovědnost v souladu s platnými předpisy pro zpracování osobních údajů za zajištění stejné ochrany vašich osobních údajů i v případě jejich zpracování třetími stranami.

9.    Jak pracujeme s cookies.
9.1. Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a které nám pomáhají shromažďovat údaje o Vašich aktivitách. Soubory cookies nám zejména umožňují ukládat vaše nastavení a preference, pamatovat si vaše přístupová data, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám pochopit, která část naší webové stránky je nejoblíbenější a analyzovat její fungování. Cookies mohou pocházet od nás („cookies první strany“) nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme („cookies třetích stran“).

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky svým výchozím nastavením. I přesto má zákazník možnost nastavit si prohlížeč tak, aby se soubory cookies před uložením zobrazovaly, nebo aby se kategoricky nepovolovaly. Podrobnosti o nastavení souborů cookies a souvisejících změnách v nejběžnějších prohlížečích jsou k dispozici zde: 
 
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies 
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US 
 
Y SOFT upozorňuje, že změna nastavení se vždy vztahuje pouze na daný prohlížeč. Pokud zákazník používá více prohlížečů, musí v nich změnit nastavení jednotlivě. Dále může soubory cookies zákazník z mediální paměti kdykoli smazat. Další informace jsou k dispozici ve funkcích prohlížeče nebo operačního systému. 
 
Svůj prohlížeč můžete kdykoliv nastavit tak, aby přijímal všechny cookies, nepovolil je, nebo určit, kdy se mají odesílat. Vezměte prosím na vědomí, že webová stránka je nastavena tak, aby fungovala s povolenými soubory cookies, takže v případě jejich zákazu nemusí některé vlastnosti webové stránky fungovat správně. 

9.2. Jaké cookies používáme
 

Název souboru cookie Vydavatel Úroveň Vypršení platnosti Popis
CMSCookieLevel Kentico Systémový 1 rok Udává, které soubory cookie návštěvník povolil.
ASP.NET_SessionId Kentico Systémový konec relace Uchovává ID relace uživatele pro bezpečnostní účely.
CMSCsrfCookie Kentico Systémový konec relace Uchovává bezpečnostní token, který systém používá k ověření všech dat formulářů odeslaných prostřednictvím požadavku POST. Pomáhá chránit před útoky typu CSRF (Cross site request forgery).
CMSPreferredCulture Kentico Nezbytný 1 rok Uchovává kulturu obsahu preferovanou návštěvníkem.
CMSMobileRedirected Kentico Nezbytný konec relace Označuje, zda byl uživatel přesměrován na mobilní verzi webu prostřednictvím webové části Přesměrování na mobilní zařízení.
CMSCurrentTheme Kentico Nezbytný 1 den Uchovává název obsahu stávající vizuální šablony, aby byla zajištěna správná podoba dialogových oken.
Webauthtoken Kentico Nezbytný Soubor cookie třetí strany Ověřovací cookie Live ID.
CMSForumPostAnswer Kentico Nezbytný 1 měsíc Uchovává seznam příspěvků ve fóru otázek a odpovědí, kde uživatel hlasoval pro odpověď, aby bylo zabráněno opakovanému hlasování.
CMSVotedPolls Kentico Nezbytný 1 rok Uchovává seznam anket, kde uživatel hlasoval, aby bylo zabráněno opakovanému hlasování.
CMSRatedDocuments Kentico Nezbytný 1 rok Uchovává seznam stránek, které uživatel ohodnotil, aby bylo zabráněno opakovanému hodnocení.
CMSShowDesktopVersion Kentico Nezbytný 1 rok Označuje, že návštěvník přešel na verzi pro osobní počítač (výchozí) ze specifického profilu zařízení.
CMSWindowsUser Kentico Nezbytný konce relace Uchovává informace pro uživatele, kteří byli během ověřování importováni z domény Active Directory.
.ASPXFORMSAUTH Kentico Nezbytný Nastavený ve web.config Ukládá šifrovaný tiket ověření uživatele při použití ověření formulářem.
CMSPreferredUICulture Kentico Editor 1 rok Uchovává pro uživatele preferovanou kulturu uživatelského rozhraní.
CMSViewMode Kentico Editor 1 den Uchovává uživatelův aktuální režim zobrazení (editace, náhled, návrh apod.)
CMSImpersonation Kentico Editor Konec relace Ukládá informace uživatele, když představuje jiného uživatele v rozhraní pro správu.
CMSUserWords Kentico Editor 1 měsíc Vlastní slovníček uživatele pro kontrolu pravopisu.
DisplayContentInDesignMode Kentico Editor konec relace Pamatuje si, jak uživatel nastavil zaškrtávací pole Obsah webové části na kartě Návrh (například v aplikaci Stránky).
DisplayContentInUIElementDesignMode Kentico Editor konec relace Pamatuje si, jak uživatel nastavil zaškrtávací políčko Obsah webové části na kartě Prvky uživatelského rozhraní.
CMSMacroDesignerTab Kentico Editor 1 den Pamatuje si poslední aktivní kartu v Dialogu podmínky Upravit makro.
CMSSplitMode Kentico Editor 1 rok Uchovává poslední uživatelovy preference náhledu návrhu stránky.
CMSPropertyTab Kentico Editor 1 den Pamatuje si poslední aktivní kartu sekce Vlastnosti v aplikaci Stránky.
CMSViewTab Kentico Editor 1 den Pamatuje si poslední aktivní kartu sekce Zobrazit v režimu Náhled v aplikaci Stránky.
CMSValidationTab Kentico Editor 1 den Pamatuje si poslední aktivní kartu sekce Ověření v režimu Náhled v aplikaci Stránky.
CMSEdABSelectorState<ABtestname> Kentico Editor 2 měsíce Uchovává stav selektorů na stránce přehledu A/B testování.
CMSEdVariantSliderPositions<templateid> Kentico Editor 7 dnů Pamatuje si polohu posuvníku varianty při definování varianty MVT nebo Personalizace obsahu.
CMSEdNoTestMVT<templateid> Kentico Editor 1 měsíc Uchovává aktuálně vybrané kombinace MVT pro editory v rozhraní pro správu.
CMSEd<GUID>Current Kentico Editor 1 den Uchovává aktuální krok webových částí Rozvržení průvodce v rozhraní pro správu.
CMSWebPartToolbarCategory Kentico Editor 1 měsíc Uchovává vybranou kategorii webové části na panelu nástrojů webové části.
CMSWebPartToolbarCategoryUI Kentico Editor 1 měsíc Uchovává vybranou kategorii webové části v panelu nástrojů webové části při úpravě šablon uživatelského rozhraní.
CMSWebPartToolbarMinimized Kentico Editor 1 měsíc Pamatuje si, když uživatel minimalizuje panel nástrojů webové části na kartě Návrh.
CMSCurrentDeviceProfileName Kentico Editor 1 rok Uchovává vybraný profil zařízení při úpravě stránek.
CMSCurrentDeviceProfileRotate Kentico Editor konec relace Pamatuje si, zda náhled na zařízení používá zobrazení na výšku nebo na šířku.
CMSUniGraph Kentico Editor 1 rok Uchovává preference uživatele pro Přichycení k mřížce v pokročilém workflow a návrhovém nástroji pro automatizaci marketingu.
CMSSessionToken Kentico Editor 1 rok Uchovává token používaný webovou službou, která poskytuje pokročilé workflow a návrhový nástroj pro automatizaci marketingu.
VisitorStatus Kentico Návštěvník 20 let Udává, zda se jedná o nového nebo vracejícího se návštěvníka. Používá se ke sledování statistik návštěvníků v analýzách webu.
Zdroj Kentico Návštěvník 50 let Uchovává kanál, ze kterého návštěvník přišel v rámci kampaně (např. e-mail, Facebook, Twitter, apod.). Na základě parametru dotazovacího řetězce utm_source.
Kampaň Kentico Návštěvník 50 let Uchovává název kampaně, přiřazený návštěvníkovi.
Content Kentico Návštěvník 50 let Uchovává specifickou položku obsahu, prostřednictvím které návštěvník přišel v rámci kampaně. Na základě parametru dotazovacího řetězce utm_content.
TrackedCampaigns Kentico Návštěvník 20 minut Uchovává všechny kampaně, které je třeba sledovat snippetem v JavaScriptu.
UrlReferrer Kentico Návštěvník 1 den Uchovává referenční URL, ze kterého přišel návštěvník na web.
CurrentContact Kentico Návštěvník 50 let Ukládá GUID kontaktu souvisejícího s aktuálním webem návštěvníka. Používá se ke sledování aktivit na webu.
CMSAB<ABtestname> Kentico Návštěvník 2 měsíce

Používá se ke sledování konverzí pro testování a udržování konzistentního obsahu stránky pro návštěvníka.

Uchovává data JSON včetně identifikátoru varianty stránky přiřazené návštěvníkovi, seznamu provedených konverzí a indikátoru, zda je návštěvník zahrnut do testování A/B. Další informace viz stránky testování A/B (weby MVC) nebo webové stránky testování A/B (weby Portal Engine).
CMSMVT<mvtestname> Kentico Návštěvník 1 měsíc Uchovává kombinaci variant přiřazených návštěvníkovi testem MVT. Používá se ke sledování konverzí pro testování a udržování konzistentního obsahu stránky pro návštěvníka.
CMSShoppingCart Kentico Návštěvník 1 rok Uchovává referenci GUID na nákupní košík uživatele. Umožňuje systému načíst nákupní košík i pro neregistrované zákazníky, a to dokonce i poté, co je vymazán z vyrovnávací paměti (například po restartu aplikace).
CMSBodyClass Kentico Návštěvník 50 let Třída prvku „body“ poskytující standardy přístupnosti.
CMSUserPage Kentico Návštěvník 20 minut Uchovává ID (DocumentID, NodeID) naposledy navštívené stránky. Užívá se k zaprotokolování cílové a odchozí stránky pro analýzu webu a aktivity.
ChatLoggedInToken Kentico Návštěvník konec relace Uchovává stav přihlášení pro aplikaci Chatu (označuje, zda je uživatel ve stavu online).
ChatSupportLoggedInToken Kentico Návštěvník konec relace Označuje, zda je uživatel přihlášen, na podporu chatu.
<Window name>_<Group ID>_roomID Kentico Návštěvník 4 dny Uchovává vazby mezi skupinami webových částí chatu a chatovacími místnostmi (pro specifické okno nebo kartu).
chat_autoinitchat_displayed_<GUID> Kentico Návštěvník 1 hodina Pamatuje si, zda se webová část Automaticky iniciovaný chat zobrazila uživateli (zabraňuje vícenásobnému zobrazení zpráv o zahájení chatu).
chat_kick_roomid_<room ID> Kentico Návštěvník Nastavení délky vykopnutí (v sekundách) Označuje, že uživatel byl vykopnut ze specifikované chatovací místnosti (a není mu povolen návrat).
StrandsSBS_* Kentico Návštěvník 20 minut Používá Strands Recommender výhradně ke svým vlastním účelům. Soubory cookie jsou spravovány na straně Strands.
CMSStrandsTrackEvent_* Kentico Návštěvník 20 minut Uchovává trvalý HTTP kontext po opakovaném načtení stránky. Používá se ke sledování událostí nákupního košíku.
__openid_selector_* Kentico Návštěvník 1 rok Uchovává identifikaci OpenId uživatele pro účely ověření.
CMSLandingPageLoaded Kentico Návštěvník 20 minut Označuje, že cílová stránka již byla navštívena a aktivita na cílové stránce se u daného návštěvníka znovu nezaznamenává. Vyprší po 20 minutách a doba platnosti klíče se obnovuje při každé nové návštěvě webu.
KenticoCookiePolicyTest Kentico Návštěvník 1 minuta Prázdný soubor cookie určený pouze k testování, zda prohlížeč uživatele blokuje cookie třetích stran. Nenese žádnou informační hodnotu.
 

Soubory cookie třetích stran
 

Třetí strana Úroveň cookie Poznámky
YouTube Všechny Webová část a widget YouTube video využívají příslušné soubory cookie YouTube.
CKEditor - Cookie CKEditor mohou být ukládány pro uživatele, kteří pracují v editoru WYSIWYG.
Google Analytics   Google analytics use 3rd party cookies for advertising fuctionality such as creating audiences or Google Signals.
Google Ads   Google ads is a marketing tool and uses cookies to track people accross websites and conversion tracking.
Facebook pixel   Facebook pixel is used to track people for advertising purposes (conversion tracking and audiences).
LinkedIn Insights   LinkedIn tag is used to track people for advertising purposes (conversion tracking and audiences).
 

Webové uložení (relace)

Následující hodnoty se při použití rozhraní Kentico pro správu ukládají do úložiště relace:

Klíč úložiště Hodnota
cmsLatestApp Ukládá GUID stávající aplikace Kentico v určitých situacích.
Kentico.DisplayedWidgetVariants|<page GUID> Uchovává identifikátory widgetů pro tvorbu stránek a jejich vybrané varianty personalizace pro jednotlivé stránky zobrazené v aplikaci Stránky.


Nutné
Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.
 
Marketingové
Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
 
Analytické
Analytické cookies nám umožňují sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá zlepšovat náš web. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami.
 
Funkční
Funkční cookies, které jsou nezbytně nutné pro fungování internetových stránek a umožňují vám přístup k příslušným funkcím, mohou naše internetové stránky používat i bez Vašeho souhlasu. Ostatní kategorie cookies v závislosti na nastavení Vašeho prohlížeče budou použity pouze s Vaším předchozím souhlasem.

9.3. Jaké údaje prostřednictvím cookies zpracováváme
 
Můžeme zpracovávat data o tom, jak webovou stránku používáte prostřednictvím svého počítače, telefonu nebo jiného zařízení, pomocí kterého na webovou stránku přistupujete. Zpracovávat můžeme například:
 
• Data o zařízení: model hardwaru, jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení.
• Protokol: čas a trvání používání webové stránky, vyhledávací údaje a veškeré informace uložené v souborech cookies, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč nebo účet.
• Údaje o poloze: údaje o vaší poloze získané pomocí různých technologií určování polohy, jako je např. GPS, přístupové body k Wi-Fi nebo jiné snímače, které mohou poskytovat data zařízení v okolí.
• Jiná data: údaje o vašem používání webové stránky, které můžeme zpracovávat, pokud s cílem spolupracovat s námi navštívíte nebo použijete webové stránky nebo aplikace třetích stran, a údaje o tom, jak se účastníte na obsahu webové stránky.
 
Pokud údaje ukládané prostřednictvím cookies tvoří osobní údaje, řídí se podmínky jejich zpracování příslušnými ustanoveními tohoto PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
 
9.4. K čemu takto získané údaje slouží a jak s nimi pracujete?
Údaje získané prostřednictvím cookies zpracováváme a používáme pro následující účely:
 
Zajištění základních funkcí webové stránky, jako je navigace, přístup k zabezpečeným částem webové stránky, rychlé načítání webového obsahu nebo ověření uživatele. Webová stránka nemůže bez zpracování pro tento účel nezbytných dat správně fungovat.
 
Ukládání uživatelských preferencí na doménu po dobu trvání relace nebo na přiměřeně krátkou dobu. Tyto údaje se používají ke zlepšení pohodlí uživatele ukládáním údajů o vašem nastavení, jako je jazyk, region, rozlišení obrazovky, souhlas se soubory cookies a další.
 
Ukládání uživatelských preferencí napříč webovými stránkami. Uložené údaje se používají ke zlepšení pohodlí uživatele pomocí asociování webových stránek s nastaveními, jako je jazyk, region, rozlišení obrazovky atd.
 
Sledování návštěvnosti webové stránky. Ke sledování návštěvnosti se používají analytické soubory cookies první strany. Tyto cookies neobsahují unikátní identifikaci uživatele.
 
Statistiky a analýzy chování uživatelů. Údaje slouží k vytváření statistik, sledování a analýze chování uživatelů na různých webových stránkách. Data mohou být použita pro vytváření anonymizovaných hlášení.
 
Marketing produktů a propojení se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje se používají, abyste mohli být informováni o produktech a službách společnosti Y SOFT, o kontrole obsahu a třetích stranách, akcích, soutěžích, informačních buletinech, reklamách a katalozích. Některé osobní údaje se používají k cílení výše uvedených zpráv. Vaše osobní údaje se také používají k propojení webových stránek se sociálními sítěmi a ke sdílení obsahu prostřednictvím těchto sítí.
 
9.5. Poskytnutí údajů získaných prostřednictvím cookies třetím stranám
 
V případě analytických a marketingových cookies můžeme poskytnuté a získané údaje na základě Vašeho souhlasu zpřístupnit dalším stranám, a to zejména: marketingovým agenturám, společnostem ze skupiny Y Soft group a poskytovatelům analytických a statistických služeb.
 
Zejména:
Google Analytics
Tato webová stránka používá službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), která používá cookies k analýze toho, jak uživatelé tuto webovou stránku využívají.
 
Konkrétně webová stránka používá následující moduly:
• Google Analytics – sledování stavu a výkonu účtu, shrnutí návštěvníků, aktivní uživatelé, průzkumník uživatelů, analytika návštěvníků, kvalita návštěvníků, pravděpodobnost konverze, srovnávací zprávy, demografické údaje a zájmy, přehled toku uživatelů, přehledy AdWords;
• DoubleClick Digital Marketing – integrace služby Doublecklick Campaign Manager, aktivace remarketingu a reportovacích funkcí reklam v analytice, optimalizace obsahového marketingu, optimalizace marketingového vyhledávacího nástroje, rychlost webu;
• AdSense – AdSense v analytice, seskupování obsahu, vyhledávání stránek, události, přehled toku chování, vytváření a správa cílů, tok cílů, přiřazování, přehledy akvizic, chování uživatelů.
 
Informace generované souborem cookie o používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) mohou být posílány a ukládány na serverech ve Spojených státech.
 
Společnost Google tyto informace použije pro účely vyhodnocení používání webové stránky a vytváření zpráv o takovém použití pro svého provozovatele a pro poskytování dalších služeb souvisejících s činnostmi na webové stránce a pro používání internetu obecně. Společnost Google může tyto informace poskytnout také třetím stranám, pokud tak vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají tyto informace pro společnost Google. Používání souborů cookies na webové stránce můžete deaktivovat tak, jak je popsáno výše, nebo změnou příslušných nastavení v prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.
 
Chcete-li se odhlásit ze sledování službou Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte prosím: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
Podrobné informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na adrese: http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.
 
9.6. Co mám dělat, pokud budu mít pochybnosti o správném zpracování cookies?
 
Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. V takovém případě uveďte prosím ID svého souhlasu, které naleznete v Informacích o webu.
 
9.7. Upozornění

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem externích webových stránek, na které webová stránka odkazuje hypertextovými odkazy. Nejsme zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů na externích webových stránkách. Tyto hypertextové odkazy se poskytují jako služba uživatelům a jsou přístupné na vlastní riziko.
 
Abychom zajistili maximální ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme příslušná organizační a technická opatření včetně fyzických, elektronických a organizačních postupů vedoucích k ochraně a zabezpečení informací shromážděných prostřednictvím této stránky. Vaše citlivá data nebo osobní údaje, které jste zadali na naší webové stránce, jsou šifrována a chráněna certifikátem SSL. Bez ohledu na výše uvedené nemůžeme zaručit, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí, pokud jsou posílány vámi nebo pokud se svými osobními údaji nezacházíte bezpečně.

10.    Změny tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.  Společnost Y Soft může čas od času toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů změnit.